Medezeggenschapsraad

Meedenken over het reilen en zeilen van de school is van belang. Hiertoe is een medezeggenschapsraad (MR) aan de school verbonden.

De MR is er om medezeggenschap van het schoolteam en ouders/verzorgers te realiseren over de beslissingen die de directie en het schoolbestuur ten aanzien van de school nemen. Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld:

  • de organisatie van de school;
  • ouderbetrokkenheid/participatie;
  • ingrijpende wijzigingen in het schoolplan.
Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming nodig van de MR. Dit betekent dat de meerderheid van de leden van de MR akkoord moet gaan. Voor sommige onderwerpen moet de MR in de gelegenheid worden gesteld een advies uit te brengen, vóór er besluiten genomen worden.

GMR

Ons schoolbestuur, de PCOU, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. De GMR overlegt met het bestuur van de school over onderwerpen die alle scholen van het bestuur aangaan, bijvoorbeeld de klachtenregeling op scholen en de minimum- en maximumbedragen van de kindbijdrage.

MR-leden

De MR op de Lukasschool bestaat uit (een) vertegenwoordiger(s) van het team en (een) ouder(s):
Jörgen van Soest, j.van.soest@lukasschool.nl (leerkracht)
Bonnette Buijing, b.buijing@lukasschool.nl (leerkracht)