Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een goede plek in het onderwijs. Onderwijs dat bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van leerlingen, dat uitgaat van de mogelijkheden van een kind en rekening houdt met mogelijke beperkingen.

Zorg

Binnen de Lukasschool is de zorg voor onze leerlingen een belangrijk speerpunt. Er wordt gewerkt aan goede zorg en aan het steeds verbeteren ervan. Om de leerkrachten hierin te ondersteunen beschikt de school over een intern begeleider. Daarnaast heeft de school een aantal kwalitatief sterke onderwijsassistenten, die gericht kunnen werken met kleinere groepjes leerlingen.

Onderwijsbehoeften

Belangrijk is hoe we naar kinderen kijken: we richten ons niet zozeer op wat er mis is met een kind (welk probleem het heeft), maar meer op wat het nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. En welke aanpak daarbij helpt. Dat noemen we de onderwijsbehoeften. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld meer of minder leertijd krijgen, een intensievere instructie of extra begeleiding.

Afstemming

Kinderen ontwikkelen zich op school met hun leerkracht en medeleerlingen, thuis en in hun vrije tijd. We kijken hier goed naar, zodat we de situatie rondom een kind beter begrijpen. Onze vraag is dan: wat heeft deze leerling nodig in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders?

De leerkracht doet ertoe

De leerkracht is de spil in passend onderwijs. Hij/zij is binnen de school de belangrijkste factor die invloed heeft op leerlingen. Door bij- en nascholing en/of coaching door de intern begeleider kan de leerkracht blijven groeien in kennis en vaardigheden.

Positieve aspecten

De positieve aspecten van het kind, de leerkracht, de groep, de school en de ouders zijn erg belangrijk. Naast de zorg kijken we ook hiernaar. Zo krijgen we een goed beeld van het kind en komen we tot een goed plan. Waar dat nodig is, wordt geholpen, wat goed gaat, breiden we verder uit.

Samenwerking met ouders en leerlingen

We praten zo veel mogelijk ‘met’ in plaats van ‘tegen’ of ‘over’ leerlingen en hun ouders. Iedereen heeft zijn eigen rol en deskundigheid. De leerkracht is de onderwijsprofessional, de ouders zijn de ervaringsdeskundigen en leerlingen zijn mederegisseur van hun eigen leerproces.

Doelgericht werken

Doelen zijn altijd een onderwerp bij elk plan en elk gesprek. Doelen zijn nodig om te kunnen evalueren of het plan gewerkt heeft. Naast leerdoelen zijn er ook doelen die zich richten op de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. We stellen hoge en uitdagende doelen. Dat doen we voor alle leerlingen, ook voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Een transparant systeem

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We maken heldere afspraken: wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Ten minste tweemaal per schooljaar analyseert de leerkracht de leerlingengegevens. Dit wordt besproken met de intern begeleider. We zien dan welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben of meer uitdaging, verwerken dit in een plan, voeren het plan uit en evalueren het.

Uitstroom

De doelstelling van de Lukasschool: “Kinderen begeleiden tot een zo hoog mogelijk uitstroomniveau passend bij de ontwikkeling die wij gezien hebben gedurende alle jaren van het basisonderwijs dat het kind gehad heeft.” Dit betekent dat er grote verschillen zijn in het uitstroomniveau. Sommige leerlingen zullen niet het niveau van eind groep 8 halen en uitstromen naar praktijkonderwijs, andere zullen uitstromen op het niveau van vmbo, havo, vwo of gymnasium. We zijn trots op ieder kind, welk niveau hij of zij ook behaalt.